Bunyevác bibliográfia Bunjevačka bibliografija

 

BUNYEVÁC BIBLIOGRÁFIA

BUNJEVAČKA BIBLIOGRAFIJA

 

A bunyevácokról szóló

bunyevác, latin, magyar, szerb, horvát, angol és más nyelven írt

irodalom jegyzéke kezdetektől napjainkig

 

Szerkeszti:

BALÁZS ILDIKÓ

 

 

Történelem, politika, helyismeret, urbárium; Kultúra, néprajz, mese, zene

Bunyevác nyelvű irodalom

Cikkek, újságok, honlapok

Háttérirodalom

Bibliográfiák, szótárak, tankönyvek

 

Történelem, politika, helyismeret, urbárium; Kultúra, néprajz, mese, zene

 

ANTUNOVICH József: A szabadkai dalmát népszokások, rövid történeti ismertetéssel. = Hazánk. Időszakos kiadvány. Szerk. TÖRÖK János. I. évf. Pest: Heckenast Gusztáv, 1858. 208-215.  http://www.google.hu/books?id=NkU-AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Aranyhajú testvérek. Bunyevác népmesék. Szerk. BUGNÁR Antal, Jung Károly. [Újvidék]: Fórum Kvk., 1988. 174.

ARATÓ Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Budapest. 1975.

ARATÓ Endre: A nemzetiségi kérdés Magyarországon. II. kötet. Budapest, 1960.

Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Előszó: Lukács István]; [térk. Bottlik Zsolt]. Udvari István. VE Tanárképző Kar, 2003. Sorozat: Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae; 4. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén.

Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Előszó: Lukács István. Nyíregyháza:  Nyíregyházi Főisk., 2003. Sorozat: Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae; 4.; A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén 2.

BALASSA Iván (főszerk.) Etnográfija Juznih Slavena u Madarskoj - A magyarországi délszlávok néprajza. I. Budapest. 1975.

BÁLDY BELLOSICS Flóra: A torba, a bácskai bunyevácok tarisznyája. In: Horváth Attila; Solymos Ede: Cumania 2. Ethnographia. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1974. 159-168.

BÁLDY BELLOSICS Flóra: A torba, a bácskai bunyevácok tarisznyája. In: Horváth Attila; Solymos Ede: Cumania 2. Ethnographia. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1974. 159-168.

BALLYA László: A névmagyarosításról. Budapest, 1934.

BARICS Ernő; BLAZSNTIN István; FRANKOVICS György; SOKCSEVICS Dénes: Magyarországi horvátok. Budapest: Körtánc Egyesület, 1998.

BARITY Etelka: Bunyevác népszokások, hagyományok, jeles napok, egyházi ünnepek, paraszti munkák. Gara, 2006.

BÁRTH Dániel: Bácskai népszokások a XVIII. századi egyházi források tükrében. = Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Az V. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia (Baja, 2002. július 18-19.) előadásai.

BÁRTH Dániel: Bácskai népszokások a XVIII. századi egyházi források tükrében. = Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Az V. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia (Baja, 2002. július 18-19.) előadásai. https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-tanulmanyok/bacskai-nepszokasok-a-xviii-szazadi-egyhazi-forrasok-tuekreben?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

BÁRTH János: Népcsoportok, néprajzi csoportok és történeti-néprajzi tájak a Duna-Tisza közén. In: Dunáninnen-Tiszáninnen. A Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi tudományos konferencia (Baja, 1993. júl. 8-9.) előadásai. Kecskemét: Katona József Múzeum, 1995.

BELLOSICS Bálint: Bunyeváczok. Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája, 1. Budapest, 1909.

BERÉNYI János: Bunyevác népszokások. = Délvidéki szemle, 1943. (2. évf.) 1. sz. p. 509-512.

BERKITY György: A Pest és Fejér megyei bunyevácok néprajzáról. = Tudománytár, 1839. évfolyam.

BESZÉDES Valéria: Mitikus lények a bunyevác néphagyományban, különös tekintettel a táltosokra. = Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai. Szerk. Bárth János. Baja; Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2006. 97-104.

BESZÉDES Valéria: Mitikus lények a bunyevác néphagyományban, különös tekintettel a táltosokra. = Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai. Szerk. Bárth János. Baja; Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2006. p. 97-104.

BOGDÁN István: Régi magyar mulatságok. Budapest. 1978.

BOROVSZKY Samu (szerk.) Bács-Bodrogh vármegye I. Budapest, Országos Monográfiái Társ. (Bellosics Bálint írása a „bunyeváczokról") 1909.

BOTTLIK Zsolt: Adatok Bács-Bodrog vármegye vallási-etnikai képéhez (1715–1851). In: Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Nyíregyháza, 2003. 117-143.

BOZSITY Lajos: Amatőr délszláv színjátszó csoportok a két világháború között Észak-Bácskában. = Honismeret, 1986 .(14/4). 22-24.

BOZSITY Lajos: Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig. Doktori disszertáció. Szeged, 1983. 199.

BULJOVIČIC, Josip: A bunyevácok eredetére és nevére vonatkozó gondolatok. In Pro Memoria. A szabadkai Monográfia Társadalmi Szervezet közlönye, I. évf./VII. 1986.

Bunyevác kérdés és az 1868-i XXXVIII. és XLIV. törvényczikkek végrehajtása. [X. Y.] Szabadka: Bleszits V. Kny., 1896. 19.

CERNELIC, Milana: A Budapest környéki, Duna menti bunyevácok lakodalmi áldása nyomában (Nuptial benediction of the Bunjevci in the outskirts of Budapest among the Danube). = Ethnographia, 105. évfolyam (1994). 459-476.

DÉKITY Márk: A gyökerekhez ragaszkodva. A Tamburica és a Garai Bunyevác Hagyományőrzők közös műsora. = Táncművészet: a magyarországi táncágazatok közéleti, kritikai, táncelméleti és tánctörténeti folyóirata = Danceart, 1994. (25. évf.) 1-12. sz. p. 38. 

DOBOS Balázs; TÓTH Ágnes: A magyarországi bunyevácokról. Magyar Tudományos Akadémia.

DÖMÖTÖR Tekla: Magyar népszokások. Budapest, 1983.

DUDÁS Előd: 18. századi bácskai bunyevác szövegek nyelvi elemzése. In Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. Szerk. Dudás Mária; Menyhárt Krisztina. ELTE BTK. Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2019. 21-33. http://real.mtak.hu/101595/1/DudasE.21-33.pdf

DUDÁS Gyula: A bunyeváczok története. A Bács-Bodrog vármegyei Tört. Társ. Évkönyve. XX. évf. I. füz. Zombor. 1904.

DURANCI, Bela: A régi városközpontok mint az ember környezetvédelmének tényezői. Ford. Kartag Nándor. = Híd, 41. (1977) 11., 1423-1433.

DURANCI, Bela: A szecesszió szabadkai emlékei. Ford. Borbély János. = Üzenet (1972) 11., 694-698.

DURANCI, Bela: A színek és vonalak poétája. = Üzenet, 1971. 2., 183-186.

DURANCI, Bela: Az alkotmány ünnepe. Ford. Kartag Nándor. = Híd, 68.évf. 7.sz. (2004. júl.), 962-967.

DURANCI, Bela: Bátorítás - útravalóul: egy barátság, amely 27 éve, 9 hónapja és 29 napja tart. Ford. Borbély János. = Híd, 63. évf. 12. sz. (1999), 903-906.

DURANCI, Bela: Naplómból. Ford. Kartag Nándor. = Híd, 68.évf. 5/6.sz. (2004. máj./jún.), 641-646.

DURANCI, Bela: Naplómból. Ford. Náray Éva. = Híd, 68.évf. 10.sz. (2004. okt.), 1408-1413.

Észak-Bácska monográfiája. Szerk. GYENES Antal. Budapest, 1972.

FEHÉR István: Katymár évtizedei. Katymár Község Önkormányzata, 2004.

GERGELY Ferenc; KŐHEGYI Mihály: A Pécs-Baranya-Baja háromszög történelmi problémái 1918-1921 között. Baja, 1974.

GYUROK János: A magyarországi horvátok. Pécs: Gálos Nyomdász Kft., 1998.

HATVANI Dániel: Szent Istvántól - Felsőszentistvánig. Múlt és jelen egy bácskai faluban. A Községi Tanács kiadványa, 1973.

Három bunyevác betű. = Barátság, 5. évf. 5. sz. (1998), p. 2277.

Ház tetején gyalogösvény. Katymári bunyevác találós kérdések. In Ház tetején gyalogösvény. Szomszédaink, nemzetiségeink találós kérdései. Vál., ford. MÁNDOKI László. Budapest: Móra, 1987. 62-67.

HEGYI András: Helyzetfelmérő tanulmány a nemzeti kérdés a Dél-Alföldön című témakörhöz. Szeged, 1978.

HEKA László: A szegedi dalmaták (bunyevácok) története / Ladislav HEKA: Povijesna uloga i značenje hrvata dalmatina u životu Segedina. Szeged: Bába Kiadó, 2009.

HENZELMANN, Martin: Der Ausbau des Bunjewatzischen zu einer südslavischen Mikroliteratursprache.  = Zeitschrift für Slawistik 61(2). June 2016. https://www.researchgate.net/publication/303774942_Der_Ausbau_des_Bunjewatzischen_zu_einer_sudslavischen_Mikroliteratursprache

IKOTITY István: Bunyevácok. Bunyevác Kulturális Intézet: Baja, 2019. 95.

ISPÁNOVICS Márton: Emlékezés a katymári "Bunyevác iskolá"-ra. = Barátság, 2. évf. 6. sz. (1995), XXI.

IVÁNYI István: Szabadka királyi város története. I-II. 2 kötet. Szabadka, 1886. (bunyevác előfordulások: I. köt. p. 77, 79, 87-88, 89-93, 135...)

IVÁNYI István: A szabadkai bunyeváczok és szokásaik. = Ethnographia. A magyarországi Néprajzi Társaság értesítője. Szerk. Hermann Antal; Katona János. Budapest, II. évf. (1891). p. 185-200. (digitalizált 207-227. lap)  http://apps.arcanum.hu/ethnografia/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=Ethnografia_1891_002&pg=0&lang=hun#pg=206&zoom=f&l=s

KISS Mária: A magyarországi délszlávok folklórkutatásának áttekintése. Budapest. 1977.

Kitanics Máté; Kolutácz Andrea: Bunyevác beköltözés a Bácskába a 16-18. században. = Bácsország, 2.sz. (2009), p. 6-10. 

KŐHEGYI Mihály: Nevenka Bašic Palković - Éva Bažant - Szentgyörgyi István: Bibliográfia Mije Mandića - Mijo Mandić bibliográfiája. Subotica - Szabadka, 1987. 74 p. 221-222. https://epa.oszk.hu/00000/00021/00340/pdf/MKSZ_EPA00021_1989_105_02_216-222.pdf#page=6

KŐHEGYI Mihály: Katymár lakossága a XVIII. század első harmadában. In Bács-Kiskun megye múltjából XVI., Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Levéltára, 2000. p. 97-104.

KOTHENC Kelemen: Korlát a katymáriak között. = Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai. Szerk. BÁRTH János. Baja; Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2006. 83-90., bibliogr.: 89.

KOVÁCS Nóra: „Fele horvát, fele rác, fele pedig bunyevác“. = Kisebbségkutatás, 1998. (7. évf.) 3. sz. p. 294-299. 

KŐVÁGÓ László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Budapest, 1964.

KŐVÁGÓ László: Kisebbség, nemzetiség. Budapest, 1977.

KRICSKOVICS Antal; Dékity Márk: Bunyevác dallam- és táncvilág. = Napút, 14. (2012) 9., p. 72-74. 

KUBATOV Márton: Gara község és a bunyevác-horvátok. = Napút, 14. (2012) 9., p. 131-133.

KUBATOV Márton: Garai bunyevác családok. = Barátság, 2016. (23. évf.) 2. sz. 8549-p. 8550. http://nemzetisegek.hu/repertorium/2016/02/belivek_27-28.pdf

LÉVAY Endre; Peics Marko: Bunyevác népdalok. = Délvidéki szemle, 1944. (3. évf.) 1. sz. p. 286-287.

MAMUZICH, Lazo: A Bácskai Híradó és a bunyevác elemi tanügy. Szabadka, 1874.

Mandić, Mijo (1857-1945): Hogyan lettem én bunyevác író? = Barátság, 4. évf. 1. sz. (1997), p. 1627-1628. 

Mándics Izabella: Volt egyszer egy csávolyi bunyevác iskola. = Barátság, 2016. (23. évf.) 4. sz. p. 8658. http://nemzetisegek.hu/repertorium/2016/04/belivek_16.pdf

Mándics Mihály: Honismeret Csávolyon. = Petőfi népe (1993.5.3.)

Mándics Mihály: Ötvenéves a csávolyi Bunyevác Klub. = Honismeret: a Honismereti Szövetség folyóirata. 26. évf. 6. sz. (1998), p. 95-96.

Mándics Mihály: A 280 éves Csávoly  (1734-2014). = Barátság, 21/6. (2014. dec. 15.) - p. 8062-8064. = Bácsország, 2014/4. (71). p. 46-49.

Mándics Mihály: A 800 éves Csávoly honismeretéről. = Honismeret: a Honismereti Szövetség folyóirata. 28. évf. 3. sz. (2001), p. 118-123.

Mándics Mihály: A bácskai bunyevácok hitélete. = Dunáninnen-Tiszáninnen. A Duna-tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi néprajzi tudományos konferencia (Baja, 1993. ...) előadásai. Szerk. BÁRTH János. Kecskemét, 1995. 155-161.

Mándics Mihály: A bunyevácok karácsonyi asztala. = Barátság  Magyarország népei kölcsönös megismerkedését szolgáló kulturális és közéleti folyóirat. 9. évf./6. sz. (2002.12.15.) 37.

Mándics Mihály: A bunyevácok karácsonyi asztala. = Barátság: Magyarország népei kölcsönös megismerkedését szolgáló kulturális és közéleti folyóirat. 9/6. (2002.12.15.). 37.

Mándics Mihály: A magyarországi bunyevácokról és címerükről. = Honismeret, 47/4. (2019. augusztus). 67-68.

Mándics Mihály: Bandázás Csávolyon. = Bácsország: vajdasági honismereti szemle 1. (2013). 38-44.

Mándics Mihály: Bunyevácok és a tambura. = Honismeret. 43/1. (2015). 20-21.

Mándics Mihály: Csávoly község krónikája 1198-1962. I. kötet. Kézirat.

Mándics Mihály: Csávolyi bunyevácok. Csávoly: Csávoly község Önkormányzata, [1999]. Csávolyi helytörténeti füzetek 3.

Mándics Mihály: A csávolyi bunyevácok a templomban. In Fakuló színek. - (2009) , p. 101-103.

Mándics Mihály: Csávolyi urbárium. 1772. = Sulinet. https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/csavoly/csavolyi_urbarium_1772/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Mándics Mihály: Egy csávolyi bunyevác család története. = Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai. Szerk. BÁRTH János. Baja; Kecskemét: Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2006. 267-275.

Mándics Mihály: Fejezetek Csávoly község krónikájából. 1944-1964. Községi Tanács Csávoly, 1975. Svadbeni obicaji cavoljskih Bunjevaca, 1969.

Mándics Mihály: Honismeret Csávolyon. = Petőfi népe (1993. május 3.).

Mándics Mihály: A magyarországi bunyevác-horvátok története. Kecskemét:  Bács-Kiskun M. Tcs. V. B. Művelődési Oszt., 1989.

Mándics Mihály: Ötvenéves a csávolyi Bunyevác Klub. = Honismeret, 26. évf. 6. sz. (1998), p. 95-96. 

Mándics Mihály: Nemzetiség - szocializmus - közművelődés: áttekintés Bács-Kiskun megye bunyevác lakosságának közművelődéséről. = Bács-Kiskun megye múltjából, 1987. 9. sz. p. 167-210.  https://library.hungaricana.hu/hu/view/BKKM_Bkmm_09_1987/?pg=170&layout=s

Mándics Mihály: Csávolyi bunyevácok. Csávoly: Önkormányzat, [1999]. Csávolyi helytörténeti füzetek 3.

Meznerich Jenő: Bunyevácok. [Meznerich Jenő]: 1938.

Minden bűn egy alma. Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Gönci Sára. = Üzenet, 1. (1971) 1., p. 56.

Miért csendőr? Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Gönci Sára. = Üzenet, 1. (1971) 1., p. 54.

Mokuter Iván: Pod istim nebom - Egyazon ég alatt. „Magyarországi délszláv népdal és balladagyűjtemény". Budapest. 1958.

 

Az istállót is viszi a vásárra. Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Gönci Sára. = Üzenet, 1. (1971) 1., p. 55.

A mennykő elkerülte. Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Ispánovity Márton. = Barátság, 5. évf. 5. sz. (1998), p. 2277.

A szüle meg az öreg a fogát élesíti. Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Gönci Sára. = Üzenet, 1971. p. 53.

Nem fért a feje a kötőre. Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Gönci Sára. = Üzenet, 1. (1971) 1., p. 54.

Nem tud kukorékulni. Gyűjt. Vujkov Bálint; ford. Gönci Sára. = Üzenet, 1. (1971) 1., p. 55-56.

OLAY Ferenc: Kisebbségi népoktatás. Budapest, 1935.

P. SZOJKA Emese: Házasodás szokásköre a bácskai bunyevácoknál. = Dunáninnen-Tiszáninnen. A Duna-tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi néprajzi tudományos konferencia (Baja, 1993. ...) előadásai. Szerk. Bárth János. Kecskemét, 1995. 131-145.

Pünkösd Közép-Európában. Vál., szerk. Szvorák, Kati; Monarchia Zenei Társulás: [Budapest]:  Hungaroton Records, 2005

SOKCSEVITS Dénes: A horvátság csángói. A bunyevác népcsoport a horvát nemzeti integrációs folyamatban. = Limes.Tudományos szemle, 16. évf., 2003/3. Tatabánya, 2003.

SOKCSEVITS Dénes: Bunyevác lakodalom Garán. = Táncművészet: a magyarországi táncágazatok közéleti, kritikai, táncelméleti és tánctörténeti folyóirata = Danceart, 1994. (25. évf.) 1-12. sz. p. 62.  

SOKCSEVITS Dénes: A horvátság csángói. A bunyevác népcsoport a horvát nemzeti integrációs folyamatban. = Limes: tudományos szemle, 2003. (16. évf.) 3. sz. p. 67-82. https://sites.google.com/site/hercegszantotoertenete/home/helytoerteneti-irasok-tanulmanyok/sokcsevits-denes---a-horvatsag-csangoi

SOKCSEVITS Dénes [Šokčević, Dinko]: Ütközőponton: horvát, magyar és szerb integrációs törekvések a bácskai bunyevác népcsoport történetében. = Napút, 14. (2012) 9., p. 110-120. 

Stantić, Alojzije: Igézés, szemmel verés a bácskai bunyevác horvátoknál. = Létünk, 33. évf. 1/2. sz. (2003), p. 107-110.

Stantić, Alojzije; Beszédes, Valéria: Nagyapám meséje: a kaponyai csata emléke a bunyevác néphagyományban. = Bácsország, 1. (2013), p. 105-106. 

STEFKA István: Hol a haza? Nemzetiségek Magyarországon. 1945-1980. Budapest. 1982.

SZÁRICS Jenő: A bunyevácok. = Regélő Pesti Divat, 1842.  

TRENCSÉNYI Károly: A Bács-Bodrogh Vármegye Történelmi Társulat Évkönyve. Zombor, 1904.

TÜSKÉS Tünde: Bunyevác szalmaművészek.= Honismeret, 2001. (29. évf.) 1. sz. p. 101-104. http://epa.niif.hu/03000/03018/00159/pdf/EPA03018_honismeret_2001_01_101-104.pdf

UDVARI István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén: Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. 214.;

UDVARI István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 4. Nyíregyháza, 2003.

UDVARI István: Bács vármegyei szerbek és bunyevácok Mária Terézia korabeli bevallásai. In Hoffmann István – Kis Tamás (szerk.): Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Magyar nyelvjárások XLI. Debrecen, 2003. 641–648.

UDVARI István: Facts and figures on the folk life of Serbians and the Bunyevac people in Bács County during the reign of Maria Theresia. In Slavica: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae, 2003. 32. köt. 41-62. old.

Új elnök a horvátoknál - beszélgetés Gugán Jánossal. In: Megalakultak a nemzetiségek országos önkormányzatai. = Barátság, 21/6. (2014. dec. 15.) - p. 8085.

Új élő népzene 2. Szerk. Havasréti Pál; Hegedős együttes; Čabar zenekar; Szabó Zoltán; Rece-fice együttes [et al.]. Budapest :  Folk Műhely Alkotóközösség, 1997.

UNYI Bernardin: Sokácok - bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Budapest, 1969.

UROSEVIC Danilo: A könyvek, újságok, folyóiratok és olvasókörök fejlődése a magyarországi bunyevácoknál a XIX. század második felében. In Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve 1968-1969. Budapest, 1971. 373-383. http://epa.oszk.hu/01400/01464/00009/pdf/373-383.pdf

UROSEVICS Danilo: A magyarországi délszlávok története. Budapest. 1969.

UROSEVICS Danilo: Kisebbségi jogtalanságok. = Népszabadság (1992. április 15.); = Romániai Magyar Szó (1992. április 29).

VUJICSICS Tihamér:  A magyarországi délszlávok zenei hagyományai. Budapest. 1978.

ZORN Antal: Fejezetek Katymár iskola- és oktatástörténetéből. = [Budapest]: Argumentum, cop. 2013.

ZORN Antal: Katymári doktorok. Katymár: [Zorn Antal], 2009. 71.

ZORN Antal: Trianon - Katymár: két községi vezető tragédiája. In: Tükörképek a Sugovicán, 1997: a Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományai című Nemzetközi Néprajzi Tudományos Konferencia előadásai : Baja, 1996. július 11-12 : [népismereti előadások], p. 153-166.

X. Y.: Bunyevác kérdés és az 1868-iki XXXVIII. és XLIV. törvényczikkek végrehajtása. Szabadka:  Bleszits Vincze, 1896.

 

 

  • Bunyevác nyelvű irodalom

Antunović, Ivan: Razprava o podunavnskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, građanskom i gospodarskom, P. Vujević, Sombor, 1930. 73.

Antunovich Iván (szerk.): Bunjevačka i sokačka vila. Kalocsa: Antunovich Iván, 1875.

Antunovich Iván (szerk.): Bunjevačke i šokačke novine. Kalocsa: Antunovich Iván, 1872.

Balatinac, Stipan: Proslavljena 100. obljetnica Bajske bunjevačke čitaonice. = Hrvatski glasnik, 21. (2011) 25., p. 5.

Blaško Rajić: Bunjevčice: Crtice iz života bunjevačkih Hrvata. Zagreb: Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 1937. 63.

Bošnjaković, Žarko; Sikimić, Biljana: Bunjevci. Etnodijalektološka istraživanja 2009, Novi Sad: Matica srpska; Subotica: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, 2013. file:///D:/Users/i.balazs/Downloads/Zarko_Bosnjakovic_Biljana_Sikimic_Bunjev.pdf

Buljovčić, Josip: Leksikografski rad Ambrozija Šarčevića, Klasje naših ravni, 1-2/2002.

Bunjevačka i sokačka vila. Ed. Antunovich Iván. Kalocsa, Antunovich Iván, 1875.

Bunjevačke šokačke novine. Ed. Antunovich Iván. Kalocsa, Antunovich Iván, 1872.

Čović, Marko; Kokić, Aleksandar: Bunjevici i Šokci. Zagreb : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 1939. 39.

Dodjite k'meni.... (Molitvenik i pismarica za kršćansko-katolički narod). Szerk. Cserháti, Grgur; Pereszlényi, Antun. Društvo Svetog Štipana u Budimpešti: Izdavatelj Apostolkse Svete Stolice, 1962.

ERDELJANOVIC, Jovan: Poreklu Bunjevaca. Beograd, 1930.

Etnolingvisticka i istorijska istrazivanja o Bunjevcima, Matica srpska, NIU Bunjevacki informativni centar. Mato Pižurica (Szerk.) Novi Sad, 2008.

Evetović, Matija: Kulturna Povijest Bunjevaca i Šokaca. Subotica, 1940. Kézirat. Szabadkai Városi könyvtár.

Garski Bunjevci.  KUBATOV, Martin (Szerk.) Budapest: Croatica, 2012. 375.

Georgijević, Svetozar: O imenu Bunjevci, Onomastica Jugoslavica. Zagreb, br. 7, 1978. 184.

Henzelmann, Martin: Der Ausbau des Bunjewatzischen zu einer südslavischen Mikroliteratursprache. = Zeitschrift für Slawistik 61(2). (1. June 2016.) https://doi.org/10.1515/slaw-2016-0018

Jaić, Marijan: Vinac bogoljubnih pisamah… 1852. 370. [XXIV.]

Kikić, Geza: Antologija poezije bunjevačkih hrvata. Zagreb: Matica hrvatska, 1971. 331. 8-14.

Kujundžić Ostojić, Suzana: Antropološka funkcija i značenje groktalica kod backih bunjevaca. Doktorska disertacija. Beograd, 2016. 333.

Kujundžić Ostojić, Suzana: Iz istorije i kulture Bunjevaca = Bunjevački Književni Klub. Gornjovarac (2017.6.24.)

Kujundžić Ostojić, Suzana: Priporodna književnost – Ivan Antunović i njegovi slidbenici = Bunjevci, Subotika.

Kujundžić Ostojić, Suzana: Od Mihovila Radnića do Ivana Antunovića = Bunjevci, Subotika.

Kuntić, M. Alba: Poceci borbe za preporod Backih Bunjevaca. Beograda, 1963.

Kuntić, M. Alba: Jedan uspeh akcije Kneza Mihaila i Ilije Garasanina za nacionalno oslobodjenje i ujedinjenje. Beograd,1969. 454.

Malagurski, Lazar: „Pisme i igre u narodnim običajima Bačkih Bunjevaca”. Subotica, 1997.

Mandić, Mijo: Kako su postale bunjevačke novine i bunjevački kalendari? Prvi bunjevački kalendar za prostu godinu 1934, Subotica, God. I, 1934. 33–38.

Mandić, Mijo: Prilozi za bunjevačku povist. Subotička Danica, kalendar za 1897. 44.

Mandić, Mijo: Pedesetogodisnjica Suboticke Pucke Kasine 1878-1928. 11.1.

Mandić, Miso (1928-2020): Price sa bunjevacki's salasa Cavolj. Csávolyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat, 2011. 291.

Mitrović, Andrej: Ragranićenje Jugoslavije sa Madarskom i Rumunijom 1919-1920. Prilog proućavanju jugoslovenske politike na konferenciji mira u Parizu. Novi Sad, 1975.

Pavelić, Rikard: Bunjevci. Zagreb, 1973.

Peić, Marko, Grgo, Bačlija: Rečnik bačkih Bunjevaca. Novi Sad: Matica srpska, Subotica: Subotičke novine, 1990, 445, 80.

Peić, Marko; Bačlija, Grgo; Petrović, Dragoljub: Imenoslov bačkih Bunjevaca. Novi Sad; Subotica, 1994.

Peštalić, Grgur: Dostojna plemenite Bačke starih uspomena. 1790.

Peštalić, Grgur: Utishenje oxalostjenih u sedam pokorni pisama... 1797.

Raić, Aleksandar; Kujundžić Ostojić, Suzana: Bunjevci izmed asimilacije i nacionalne zajednice. Novi Sad: Udruženje građana "Bunjevci", 2013. 156.

Šarčević, Ambrozije: Politični i pravosudni riečnik

Šarčević, Ambrozije: Tolmač izvornih, književnih i zemljopisnih jugoslavenskih riči. 1870.

Šarčević, Ambrozije: Zbirka mudrih i poučnih izrekah, 1869 (Alba M. Kuntić in Počeci borbe za preporod bačkih Bunjevaca: jedan uspeh akcije kneza Mihaila i Ilije Garašanina za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje)

Sekulić, Ante: Ambrozije Šarčević i njegova dva rječnika, Filologija. Knj. 10 (1980-1981.)

Šokčić, Joso; Mijo Mandić: Momenti iz njegovog života i rada. Subotica: Štamparija "Jugoslovenski dnevnik", 1934. 28. 

[S.l.]: Gajde su gajde: gajdaška glazbe hrvata i Madjarskoj. Sony DADC, cop. 1997.

Uvođenje bunjevačkog jezika?: reagiranja i vijesti. = Hrvatski glasnik, God.15. br.10. (10. ož. 2005.) p. 2.

Žarko Bošnjaković, Biljana Sikimić: Bunjevci. Etnodijalektološka istraživanja 2009. Novi Sad: Matica srpska; Subotica: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, 2013.

Zbornik radova sa simpozijuma "O Bunjevcima", Bunjevacki nacionalni savet i Srpska akademija nauka i umetnosti. Szerk. Camprag, Dusan; Kujundzic-Ostojic, Suzana. Novi Sad, 2007.

A budai királynő álma - Sanak snila budimska kraljica.Bunjevačke Narodne Pisme, Milankovics Kálmán közreműködésével, fordította: Szabolcsi Gábor. Szabadka, 1939.

Nemzetiségek élete Baján. Magyar Filmhiradó, Nemzeti Filmintézet, Magyarország, 1987. január. Filmhiradók Online: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=23050&fbclid=IwAR04LkIRyP8lrS_GWQob2WGv24VXOvdGo3E9hLEMUmGZRQyPbvU_RbzmheE

A Latinovits család Katymáron. = Sulinet. https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Katymar/pages/006_a_latinovits_csalad.htm?fbclid=IwAR2qOr5pIpjNDZvFivPkKNRT1ObmNJk9eDOaWNVlQZ3kgBWSpHbAR13fUP0

Šešelj: Bunjevci su nešto najlepše u našem narodu! https://www.youtube.com/watch?v=-MDSSyx4dx4

Timotije Bogoboj Atanacković: Bunjevka. https://www.youtube.com/watch?v=uHu84GUvWa0 ; ravnoplov.rs

  

Cikkek, újságok, honlapok

 

Bunjevacke i Sokacke Novine. 1872. 

Neven havilap. Szerk. Mijo Mandić. Baja, (1884-), Zombor, Szabadka (1887-1914.) 

Szerbia legfelső pártfóruma a nyelvvitáról. = Bajai Hírlap, 1967. április 12.

Urosevics Danilo: Kisebbségi jogtalanságok. = Népszabadság (1992. április 15.) = Romániai Magyar Szó, (1992. április 29).

K. L.: Bunyevác anyák napja a Bácskában. = Petőfi népe, (1995.12.18.)

Bunyevác önkormányzatot akar a bajai szerbek elnöke. = Petőfi népe, (1998.8.24.)+

Tüskés Tünde: Bunyevác szalmaművészek. = Honismeret, 28. évf. 1. sz. (2001), 101-104.

2006.

Miklós Hajnalka: A bunyevácok nem horvátok: a Bunyevác Nemzeti Tanács saját történelmét, a nép eredetét kutatja. = Magyar Szó, 63.évf. 296.sz. (2006. dec. 19.), p. 7. 

2007.

A bunyevác nyelv oktatása ellen tiltakoznak a horvátok. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy, 2007. augusztus 8.) http://www.3szek.ro/load/cikk/1973/a_bunyevac_nyelv_oktatasa_ellen_tiltakoznak_a_horvatok

 

2009.

Bajić, Mirko: Asszimilálják a bunyevácokat. = Vajdaság Ma (2009. június 23.) http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/8665/Mirko-Bajic-Asszimilaljak-a-bunyevacokat.html

2010.

Befolyásos hívekkel törnek előre a bunyevácok. = Origo, 2010. augusztus 8.

Jönnek a bunyevácok! Szeretnének Magyarországon önálló kisebbséggé válni, de a horvátok hallani sem akarnak az ötletről. = Magyar Szó Online (2010. február 3.) http://www.magyarszo.com/hu/2010_02_03/kulfold_magyarsag/8260/J%C3%B6nnek-a-bunyev%C3%A1cok!.htm

Nemzetiség lesz-e a bunyevác? = Magyar Szó Online (2010. július 19.) http://www.magyarszo.com/hu/2010_07_19/kulfold_magyarsag/54569/Nemzetis%C3%A9g-lesz-e-a-bunyev%C3%A1c.htm

M. László Ferenc: Befolyásos hívekkel törnek előre a bunyevácok. = Origo (2010.08.08.) http://www.origo.hu/itthon/20100806-onallo-nemzetisegge-nyilvanitana-egy-egyesulet-az-alfoldi-bunyevacokat.html

Nemzetiség lehet a bunyevácokból. = HVG (2010. július. 17.) http://hvg.hu/itthon/20100717_bunyevac_nemzetiseg

Újabb nemzetiség alakul? Jönnek a bunyevácok! = NOL.hu (2010.02.02.) http://nol.hu/belfold/20100202-jonnek_a_bunyevacok-530651

2011.

Ha a székelyek magyarok, horvátok-e a bunyevácok? = NOL.hu, 2011. április 4.

Nem lesz nemzeti kisebbség itthon a bunyevác. = Népszava, 2011. május 17.

Egymillióan az identitásválasztás szabadságáért. = Magyarinfo, 2011. május 17.

Bunyevácok elutasítva. = HVG. 33. (2011) 20. (1668), p. 12.

Nagy Préló. = Bajai Televízió (2011. február 1.) http://www.bajaitelevizio.hu/?p=324

[bikmakk]: „Mert aki akar, az bunyevác marad“. = Serbia Insajd (2011.09.29.) http://srbija.blog.hu/2011/09/29/mert_aki_akar_az_bunyevac_marad_nepszamlalas_2011

Elbuktak a bunyevácok. Elutasította a parlament a bunyevác népcsoport hivatalos elismerésére vonatkozó országos népi kezdeményezést. = Mandiner (2011. május 16.).http://mandiner.hu/cikk/20110516_elbuktak_a_bunyevacok

Szili és Kubatov a bunyevácok mellé állt. = Amerikai Népszava (2011. május 17.) http://nepszava.com/2011/05/magyarorszag/szili-es-kubatov-a-bunyevacok-melle-allt.html

2012.

Matematikáról és bunyevácokról. 85 éves Obádovics J. Gyula. = Nyelv és Tudomány, 2012. március 22.

2013.

A bunyevácok önálló kisebbség. Mirko Bajić szerint a horvát közösség foglalkozzon a saját kultúrájának és hagyományainak védelmével, a bunyevácok majd foglalkoznak a sajátjukkal. = Magyar Szó Online (2013. október 23.) http://www.magyarszo.com/hu/2135/vajdasag_szabadka/102963/A-bunyev%C3%A1cok-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-kisebbs%C3%A9g.htm

Gondok a Bunyevác Nemzeti Tanácsnál. = Magyar Szó Online (2013. január 8.) http://www.magyarszo.com/hu/1844/vajdasag_szabadka/90282/Gondok-a-Bunyev%C3%A1c-Nemzeti-Tan%C3%A1csn%C3%A1l.htm

Feloszlatták a Bunyevác Nemzeti Tanácsot. = Vajdaság Ma (2013. július 22.) (http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15780/Feloszlattak-a-Bunyevac-Nemzeti-Tanacsot.html

Nikolić: „Nem vagytok ti sem szerbek, sem horvátok, hanem autentikus szláv nemzetiség”. = Vajdaság Ma (2013. november 25.) http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16348/Nikolic-8222Nem-vagytok-ti-sem-szerbek--sem-horvatok--hanem-autentikus-szlav-nemzetiseg8221.html

Nem tarthatják meg a szabadkai Városházán a bunyevácok identitásával foglalkozó konferenciát. = Vajdaság Ma (2014. szeptember 24.) http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17697/Nem-tarthatjak-meg-a-szabadkai-Varoshazan-a-bunyevacok-identitasaval-foglalkozo-konferenciat.html

Horvát történész a bunyevácok 19. századi politikai törekvéseiről. = MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2013. január 4.) http://www.tti.hu/szemlemenu/674-horvat-tortenesz-cikke-a-bunyevacok-politikai-torekveseirol

2014.

Nikolić, Tomislav: A bunyevácok bunyevácok. = Magyar Szó Online (2014. szeptember 10.).  http://www.magyarszo.com/hu/2458/kozelet_politika/115653/Tomislav-Nikoli%C4%87-A-bunyev%C3%A1cok-bunyev%C3%A1cok.htm

2015.

MÉSZÁROS ZOLTÁN: Szabadka, a sajátos város. = Múlt-kor Történelmi Magazin, 2015. tavasz. https://mult-kor.hu/szabadka-a-sajatos-varos-20150124

2016.

Pethő Tibor: Lyoni csipke. Bunyevácok kontra magyar állam. = Magyar Nemzet, 2016. június 25., Bunyevácok kontra magyar állam. = MNO 2016. június 26. https://magyarnemzet.hu/archivum/hetvegi-magazin/bunyevacok-kontra-magyar-allam-4290701/

Balázs Ildikó: Bunyevácok, akiket senki nem akar. = Erdélyi Napló, 2016. szeptember 21. https://erdelyinaplo.ro/aktualis/riportok/bunyevacok-akiket-senki-nem-akar

Ikotity István: Vállaljuk bunyevácságunkat! = Súgóparti Hírek (2016. október 14). https://sugopart.hu/kozelet/vallaljuk-bunyevacsagunkat-3614

Antal Tibor: Vállaljuk bunyevácságunkat! = Súgóparti Hírek, 2016. október 14.

Megújult a Bunyevác Tájház. = Súgóparti hírek. 2016. május 12. https://sugopart.hu/magazin/megujult-a-bunyevac-tajhaz?fbclid=IwAR1zKcB5ztYHWojQgM3Y1BW1dqYVoNhCMpAvYf11xmQM4yKQehfF687FQBI

2017.

Sokcsevits Dénes: Képek a bajai bunyevácság múltjából. = Bajai Honpolgár, 2017. október – 2018. március. 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4.rész, 5. rész.

Mándics Mihály: A bácskai bunyevácok évfordulói az elmúlt évtizedekben és ma. = Bajai Honpolgár, 2017. november. 11.

2018.

Kammermann Csaba: A bunyevác(ok) nyelv(e). = Bajai Honpolgár, 2018. április. 6-9.

Dan velikog prela bunjevačke zajednice. = subotica. info (2018.02.02). https://www.subotica.info/2018/02/02/dan-velikog-prela-bunjevacke-zajednice?fbclid=IwAR0TQQQrxNbHx0FNC3k2AkTzXPfsTZb8ON6-EvJRLUkdFOb0Kp-zYtVC-EE

2020.

Kihagyták a bunyevácokat! = A mi városunk, a mi Bajánk. 2020.02.18. https://amve.hu/2020/02/18/kihagytak-a-bunyevacokat/

Bunyevácok vagyunk, a vérünkben van a kóló. = Colourcoop. 2020.02.13. https://www.visithusrb.com/hu/videoriportok/bunyevacok-vagyunk-a-verunkben-van-a-kolo-6409

Ercsey Dániel: Rác, sokác, bunyevác. Délszláv hatások a magyar bortörténetben II. = Pécsi Borozó. Gasztronómiai és bormagazin, 2020 május 13. http://www.pecsiborozo.hu/blog/rac-sokac-bunyevac

Zsigmondné Piukovics Zsuzsa: Mohácson folytatódott a a bácskai bunyevác szőtteskultúrát feltáró gyűjtőmunka, 2020.08.15. = MMA, Magyar Művészeti Akadémia Mávészeti Ösztöndíj Program: https://osztondij.mma-mmki.hu/hirek-esemenyek/mohacson-folytatodott-a-bacskai-bunyevac-szotteskulturat-feltaro-gyujtomunka-2384

Sándor Boglárka: Bunyevác az, aki annak érzi magát. = Baja Város honlapja. 2020. 07. 15. https://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/11421-bunyevac-az-aki-annak-erzi-magat

Sáhó Eszter: Te ismersz bunyevácokat? = Szemlékek Értékmagazin, 2020. 07.01. https://szemlelek.net/2020/07/01/bunyevacok

Након граматике и правописа, буњевачки спреман да постане и службени језик. = SRBI.MK https://srbi.mk/2021/02/28/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%9A%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA/

2021.

Mátraházi Zsuzsa: Portré: Obádovics J. Gyula matematikus, író. = HVG, 2021. február 18. 66.

N.S.: Obilužen nacionalni praznik Bunjevaca – „23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog savita”. = Bunjevci, 23.02.2021. http://www.bunjevci.net/visti/22-visti/1780-obiluzen-nacionalni-praznik-bunjevaca-23-februar-dan-izbora-prvog-nacionalnog-savita?fbclid=IwAR2HAssXUaZbmAXdfQsqrZhOwLbc0UEtXtfaHHRS3YL3VopTDsBxOv0RFds

Németh Ernő: Szabadka negyedik hivatalos nyelve lesz a bunyevác. = Vajdaság Ma. 2021.03.04. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26252/Szabadka-negyedik-hivatalos-nyelve-lesz-a-bunyevac.html

Skupština usvojila predlog da bunjevački postane četvrti službeni jezik Grada Subotice. = subotica.com 04.03.2021. https://www.subotica.com/vesti/skupstina-usvojila-predlog-da-bunjevacki-postane-cetvrti-sluzbeni-jezik-grada-subotice-id40377.html

Tomó Margaréta: Elfogadták: a bunyevác is hivatalos nyelv lett Szabadkán. = Szabad Magyar Szó, 2021.03.04. https://szabadmagyarszo.com/2021/03/04/elfogadtak-a-bunyevac-is-hivatalos-nyelv-lett-szabadkan/

Születésnapi beszélgetés Dr. Obádovics Gyulával, Balatonszárszó díszpolgárával. 2021.03.06. https://www.youtube.com/watch?v=PRtJdnUd8GU&ab_channel=Sz%C3%A1rsz%C3%B3TV&fbclid=IwAR2PMrgd6TbmCfjs4o160IbIxcPpsuYkZ45yexvMSXp-stJ73syIK8gHXS4

BUNYEVÁCOK: Szabadkán hivatalos a bunyevác nyelv, Horvátország tiltakozik. = Balk Magazin, 2021.03.06. https://balk.hu/2021/03/06/bunyevacok-szabadkan-hivatalos-a-bunyevac-nyelv-horvatorszag-tiltakozik/?related_post_from=16555

BUNYEVÁC: Nyelv, nyelvjárás vagy a horvát kisebbség gyengítésének eszköze? = Balk Magazin, 2021.03.13. https://balk.hu/2021/03/13/bunyevac-nyelv-nyelvjaras-vagy-a-horvat-kisebbseg-gyengitesenek-eszkoze/

Szabadkán hivatalossá válhat a bunyevác nyelv. = Vajdasági Rtv. 2021. 03.04. https://www.youtube.com/watch?v=PyhyPhpyPAc

 *

Obádovics J. Gyula portréja. = YouTube (2014). https://www.youtube.com/watch?v=thWnQfDX_2A

Ikotity István országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásai a bunyevác kisebbség érdekében: https://www.parlament.hu/naplo40/123/n123_0060.htm

Ikotity István országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásai a bunyevác kisebbség érdekében: https://www.youtube.com/watch?v=Zu1Zw1we2aQ

 

Zöld utat kapott a bunyevácok népi kezdeményezése. = gondola.hu https://www.gondola.hu/cikkek/72386-Alkotmanybirosag____Gerincen_torte_kette_az_MSZP_torekveset_.html

 

Személyes indíttatásból írta meg a Bunyevácok című könyvet. = BAON a Bács-Kiskun megyei hírportál, 2020.07.18. https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/szemelyes-indittatasbol-irta-meg-a-bunyevacok-cimu-konyvet-2845649/

 

Az ötödik vélemény Magyarországról. Összegzés és ajánlások. A Nemzeti Kisebbségek
Védelméről Szóló Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága (ACFC) https://www.coe.int/en/web/minorities/home

Bunjevac European Center http://www.bunjevac.org/bunjevac-news--web-info.php

Támogatom a Bunyevácok Nemzetiségi Elismertetését Facebook csoport:  https://www.facebook.com/T%C3%A1mogatom-a-Bunyev%C3%A1cok-Nemzetis%C3%A9gi-Elismertet%C3%A9s%C3%A9t-200522756640595/

Baja környéki bunyevácok Facebook csoport: https://www.facebook.com/Baja-k%C3%B6rny%C3%A9ki-bunyev%C3%A1cok-285588892127046/

  

 

Háttérirodalom

 

Eric Beckett Weaver: Hungarian Views of the Bunjevci in Habsburg Times and the Inter-war Periodhttps://www.academia.edu/1490903/Hungarian_Views_of_the_Bunjevci_in_Habsburg_Times_and_the_Inter_war_Period?email_work_card=thumbnail

Purger Tibor: Etnikai önkormányzat Szerbiában. A nemzeti kisebbségi tanácsok első két éve. (Fordította Beretka Katinka) Délkelet-Európa; South-East Europe International Relations Quarterly, Vol. 3. No. 2. (2012 Nyár) 18 p. http://www.southeast-europe.org/pdf/10/DKE_10_M_DK_Purger-Tibor_Beretka-Katinka.pdf

Kovács Nóra: Egy magyarországi rác falu horvát kisebbségi önkormányzatának működési tanulságai. = Regio. Kisebbség, politika, társadalom (1998.) 9. évf. 4.sz. http://efolyoirat.oszk.hu/00000/00036/00034/pdf/06.pdf

Adem Handzic: Najraniji turski izvori o rudmcima j trgowima u Bosni. Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo 10 (1974/2) 155-162.

Andric, Ivo: Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der Einwirkung der türkischen Herrschaft. Sveske Zaduzbine Ive Andrica 1 (1982) 7-237.

Babic, Petar: II catarismo in Bosnia e le attivitá antiereticali e riformiste dei papi da Innocenzo Ill a Giovanni XXII (1198-1334). Roma, 1996. 53-89.

Basilius Pandzic: Relatio de Provincia Bosnae Argentinae O.F.M. an. 1623 S. Congregationi de Propaganda Fide exhibita. In: Mandićev zbornik u cast o. dra. Dominika Mandića prigodom njegove 75-godisnjice zivota. Rim, 1965. (Radovi Hrvatskog povi­jesnog instituta u Rimu 1-2.) 215.

Batinic, Mijo Vjenceslav: Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovim za prvih šest viekava njihova boravka I-III. Zagreb, 1881-1887.

Beldiceanu, Nicoară: Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale a Paris II. Règlements miniers 1390-1512. Paris; La Haye, 1964. (Documents et recherches sur l'économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age VII.) 273-277.

Boros Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 72-92.

Borsa Iván; Tóth István György: Benlich Máté belgrádi püspök jelentése a török hódoltság kato­likusairól 1651-1658. Levéltári Közlemények 60 (198-9) 83-142.

Boškov, Vančo: Pitanje autentičnosti fojničke Ahd - name Mehmeda II iz 1463.  godine. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine 28 – 30 (1977 - 1979). 87-105.

Buturac, Josip: Katolióka Crkva u Slavonijiza turskoga vladanja. Zagreb, 1970. (Analecta Croatica Christiana 1.) 69-96.

Čapkun, Petar: De organisatione curae pastoralis Franciscanorum apud Croatorum gentem. Sibenici, 1940. 29-109.

Rupcic, Bonitius (Ivan): Entstehung der Franziskanerpfarreien in Bosnien und der Herzegowina und ihre Entwicklung bis zum Jahre 1878. Breslau, 1937. (Breslauer Studien zur historischen Theologie. N. F. II.) 71-91.

Dragojlovic, Dragoljub: Krstjani i jereticka Crkva bosanska. Beograd, 1987. (Srpska Akademija nauka i umetnosti. BalkanoloSki institut. Posebna izdanja. Knjiga 30.) 118-251.

Dujčev, Ivan: Bosanski franjevci u Bugarskoj do Ciprovačkog ustanka. Franjevački vjesnik (1938). 262-71.

Balić, Smail: Das unbekannte Bosnien. Europas Brücke zur islamischen Welt. Köln-Weimar-Wien, 1992. 90-107.

Mandić, Dominik: Srebrenicko-visocka biskupija u Bosni: Dokumenti. In: Rasprave iprilozi iz stare hrvaiske povijesti. Rim, 1963. 483-490.

Džaja, Srećko M.: Die „Bosnische Kirche" und das Islamisierungsproblem Bosniens und der Herzegowina in den Forschungen nach dem Zweiten Weltkrieg. München, 1978. (Beiträge zur Kenntniss Südosteuropas und des Nahen Orients 28.) 9-34.

Džaja, Srećko M.: Katolici u Bosni i zapadnoj Hercegovim na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Dobafra Grge Ilijica Varesanina (1783-1813).

Džaja, Srećko M.: Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Herzegowina. Voremanzipatorische Phase 1463-1804. München, 1984. (Südosteuropäi­sche Arbeiten 80.)

Džaja, Srećko M.: Noch eine fragliche Interpretation der bosnischen mittelalterlichen Konfessionsgeschichte. Münchener Zeitschrift für Balkankunde 1 (1978) 247-254.

Džaja, Srećko M.: Od bana Kulina do austro-ungarske okupacije. In: Katolicanstvo u Bosni i Hercegovim. Sarajevo, 1993. 38.

Džambo, J.: Die Franziskaner im mittelalterlichen Bosnien. Werl; Westfalen, 1991 (Franziskanische Forschungen 35.) 40-41.

Fabianich, Donato: Firmani inediti dei sultani di Constantinopoli ai conventi francescani e aile autorità civili di Bosnia e di Erzegovina. Firenze, 1884. 53-123.

Fermendzin, E.[usebius]: Chronicon observantis provinciáé Bosnae Argentinae ordinis s. Francisci Seraphici. Starine Jazu 22 (1891) 1-67.

Fermendzin, Eusebius: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. Zagrabiae, 1892. (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium 23.)

Fine Jr., John V. A.: The Bosnian Church: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and its Place in State and Society from the 13th to the 15th Centuries. New York- London, 1975. (East European Monographs 10.) 9-39.

Galla Ferenc: Ferences missziók a királyi Magyarországon és az Erdélyi fejedelemségben. Kézirat.

Gonzaga, Franciscus: De origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus. Romae, 1587. 513-515.

Handzic, Adem: Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stol­jeca. Prilozi za orijentalnu filologiju 26 (1916) 7-42. (különösen 8-10. 19-20. 27-28.)

Hegyi Klára: Etnikum, vallás, iszlamizáció. A budai vilajet várkatonaságának erede­te és utánpótlása. Történelmi Szemle 40 (1998) 250-251.

Hodinka Antal: Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből, Budapest, 1898. (Értekezések a Történeti Tudományok Köréből XVII/3.) 103-114.

Horvát, Karlo: Novi historijski spomenici za povjest Bosne i susjednih zemalja. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 21 (1909.) 72-73.

Hosko, Franjo Emánuel: Djelovanje franjevaca Bosne Srebrene u Slavonyi, srijemu, Ugarskoj i Transilvaniji tijekom XVI. i XVII. stoljeca. In: Povijesno-teoloski simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katerine. Sarajevo, 1979, (Analecta Croatica Christiana II.) 103-115.

Hrabak, Bogumil: Dubrovacki trgovci u vosmanlijskom delu Panonije do 1570. godine. Zbornik Matice Srpske za istoriju 30 (1984) 16-17.

Hrabak, Bogumil: Dubrovcani u zapadnoj Bosni 1463-1669. godine. Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo 20 (1984) 119-120.

Hrabak, Bogumil: Sirovine Podunavlja u trgovini dubrovcana iz Beograda 1521-1640. Godisnjak grada Beograda 32 (1985) 88-89.

Jelenić, Julijan: Kultura i bosanski franjevci I-II. Sarajevo, 1912-1915. 177, 185-186.

*

Jurisic, Karlo: Franjevafika provincija Svetoga Kaja pape i mućenika u Dalmaciji. (Prvo desetljeée Franjevacke provincije Presv. Otlcupitelja 1735-1745.) 127-196.

Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig II. Bp., 1924. 362.

Kovacevic, Desanka: Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo, 1961. (Naucno Drust- vo NR Bosne i Hercegovine. Djela. Knjiga XVIII, Odjeljenje istorijsko-filoloákih nauka. Knjiga 13.) 108-136.

Kovacevic-Kojic, Desanka: Gradska naselja srednjovjekovne bosanske drzave. Sarajevo, 1978. 145-226.

Krasic, Stjepan: Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni. Dakovo, 1996. (Knjiznica u pravi trenutak 290.) A tanulmány első megjelenési helye: Krscanstvo srednjovjekovne Bosne. Radovi simpozija povodom 9 stoljeca spominjanja Bosanske biskupije (1089-1989). Sarajevo, 1991. (Sludia Vrhobosnensia4.) 173-239.

Lovrenovic, Dubravko: Utjecaj Ugarske na odnos erkve i drzave u srednjovjekovnoj Bosni. In: Znanstveni skup Sedam stoljeca bosanskih Franjevaca 1290-1991. Zbornik radova. Ur. Marko Karamatic. Samobor, 1994. 37-93.

Lovrenovic, Ivan: A régi Bosznia. Pozsony, 1995. (Dominó Könyvek).

Malcolm, Noel: Bosna. A Short History. London, 1996.

Mandić, Dominik: Autentionost ahdname Mehmeda II. B. H. franjevcima. In: Radovi Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu 3-4 (Sakacev zbornik). Rim, 1971. 61-90.

Mandić, Dominik: Franjevaéka Bosna. (Razvoj i Uprava Bosanske Vikarije i Provincije 1340-1735.) Rim, 1968.

Markesic, Luka: Katolicka reforma i njezin znacaj „za narod puka slovinskoga“ prema djelima fra Matije Divkovica (1563-1631). In: Povijesno-teoloski simpozij i. m. 151-163.

Matasovic, Josip: Fojnicka regesta. Srpska Kraljevska Akademija. Spomenik 67. Drugi razred 53 (1930) 59-432.

Milev, N. I.: Katoliskata propaganda v BálgarijaprezXVII vek. Sofija, 1914.

Molnár Antal: A belgrádi kápolnaviszály (1612-1643). Kereskedelem és katolikus egyház a hódolt Magyarországon. Századok 134 (2000) 373-429.

Molnár Antal: A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635). PhD értekezés. Szeged, 1998. (Kézirat). Rövid összefoglalás: A Szentszék és a hódoltsági missziók. Vigília 64 (1999) 492-502.

Murko, M. : Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Südslaven. Prag-Heidelberg, 1927. 35-45.

Nedic, Franciscus-Florianus: Monumenta privilegiorum, concessionum, gratiarum et favo- rum provinciáé Bosnae Argentinae. Vukovarini, 1886.

Nikic, Andrija: Drustveno-politicki uvjeti podjele Bosne Srebrene. Kaőic 17 (1985) 69-84. Ignacije Gavran: Podjele bosanske provincije u XVIII. stoljecu i Bosna Srebrena. Uo. 85-93. Franjo Emánuel HoSko: Slavonsko-podunavski dio Bosne Srebrene u doba njezinih dviju dioba. 95-125.

Orsolic, Marko: Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini In: Franjevci na raslcrscu kultúra i civilizacija. Blago franjevackih samostana Bosne i Hercegovine. Zagreb, 1988. 17-36.

Paci, Renzo: La scala di Spalato e la politica veneziana in Adriatico. Quaderni storici 13 (1970) 48-105.

Pandzić, Basilio: I Francescani di Bosnia. Sette secoli della loro attivitá. Frate Francesco 59 (1992/1) 16-17.

Pandzić, Basilius: História Missionum Ordinis Fratrum Minorum IV. Regiones Proximi Orientis et Paeninsulae Balcanicae. Romae, 1974. 109-143.

Popovic-Radenkovic, Mirjana: O trgovaskim odnosima Dubrovnika sa Bosnom i Hercegovinom (1480-1500). Istorijski glasnik 1-4 (1952) 3-20.

Popović Radenković, Mirjana: La Penetrazione dei mercanti pratesi a Dubrovnik nella prima metà del XV sec. Archivio Storico Italiano 117,1959, 503-521.

Premrou, Miroslav: Serie dei veseovi romano-cattolici di Beograd. Archívum Franciscanum utsioncum IV (1924) 489-508. 18 (1925) 33-62.

Premrou, Miroslav: Serie documentata dei Vicarii Apostoliéi di Bosna ed Erzegovina 1735-1881. Archívum Franciscanum Historicum 21 (1928) 346-361. 22 (1929) 163-180.

Prohaska, Dragutin: Das kroatisch-serbische Schrifttum in Bosnien und der Herzegowina von den Anfingen im XI. bis zur Nationalen Wiedergeburt im XIX. Jahrhundert. Zagreb, 1911. 99-110.

Rokay Péter; Takács Miklós: Bosznia. In: Korai ma­gyar történeti lexikon (9-14. század). Főszcrk. Kristó Gyula. Bp., 1994. 123-124.

Sabanovic, Hazim: Turski dokumenti u Bosni iz druge polovine XV stoljeca. htorisko-pravni zbornik Pravnog fakulteta Sarajevo 1-2 (1949) 201-202.

Semren, Marko: II Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). Romae, 1987. 57-65.

Sidak, Jaroslav: Studije o „Crkvi bosanskoj” i bogumilstvu. Zagreb, 1975. 13-85. 297-377. S. M. Dzaja: Die „Bosnische Kirche“ i. m. 35-61.

Unyi Bernardin: Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Budapest, 1947.

Vanyó Tihamér: Belgrádi püspökök jelentései a magyarorszá­gi hódoltság viszonyairól 1649-1673. Levéltári Közlemények 42 (1971) 322-339.

Vego, Marko: Bos íski trgovci i dubrovacki financijeri u drugoj polovici XV í prvoj polovi- ci XVI stoljeca. tali Historijskog instituta u Dubrovniku 15-16 (1978) 53-68.

Vinaver, Vuk: Bosna i Dubrovnik 1595-1645. Godisnjak Drustva istoricara Bosne i Hercegovim 13 (1962) 220-229.

Zach, Krista: Die bosnische Franziskanermission des 17. Jahrhunderts im südöstlichen Niederungarn. München, 1979. (Studia Hungarica 13.)

Zlatar Behija: Sarajevo kao trgovaöki centar bosanskog sandíaka u XVI vijeku. Prilozi za orijentalnu filologiju 38 (1988) 227-231.

Bíró Gáspár: Az 1993. évi törény létrejöttének körülményei. = Barátság, XXIV/1. (2014. február 15.) III-VI.o. http://epa.oszk.hu/01200/01259/00070/pdf/EPA01259_baratsag_2014_01_belivek_23-44.pdf

Kaltenbach Jenő: Esély vagy illúzió, a kisebbségi törvény a valóságban? = Barátság, XXIV/1. (2014. február 15.) VI.o. http://epa.oszk.hu/01200/01259/00070/pdf/EPA01259_baratsag_2014_01_belivek_23-44.pdf

 

 

Bibliográfiák, szótárak, tankönyvek

 

A budapesti margitkörúti szent ferencrendiek könyvtárának könyvjegyzéke. Budapest. 1905.

Smotra bunjevačke prošlosti. Subotica: Globus, 1935. 16.

Kujundzic, Ivan: Bunjevacko-sokacka bibliografija. Prilog kulturnoj povijesti bunjevacko-sokackih hrvata. Zagreb: Jugolslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1969. 768. [624 kiadvánnyal, legrégebbi 1683-as]

Bibliografija Mije Mandića = Mijo Mandić bibliográfiája. Szerk. Szentgyörgyi, István; Bašić Palković, Nevenka; Bažant, Eva. Subotica: Monografija, 1987. (Mandić, Mijo, 1857-1945.)

Suboticka bibliografija = A szabadkai kiadványok bibliográfiája. Szerk.: Szentgyörgyi István, Eva Bažant. [Novi Sad]: Forum; Subotica: Gradska biblioteka: Društvena organizacija Monografija = [Újvidék]: Forum; [Szabadka]: Szabadkai Városi Könyvtár: Monográfia Társadalmi Szervezet, 1993, (Subotica: Minerva). 230 p.

Bibliografija kalendara "Suboticka danica" 1971-1972. 1984-1993. god. Szerk. Preic, Ivo; Gabric, Bela. Subotica, 1994. 56.

Cindori-Šinković, Marija; Neven, Eva Bažant: Zabavno-poučni misečnik za Bunjevce i Šokce (1884-1914): Bibliografija, Institut za književnost i umetnost: Grafoprodukt, Beograd –  Subotica, 2008., p. 408.

Marija Cindori-Šinković, Eva Bažant, Nevenka Bašić Palković: Bunjevačko-šokački kalendari: 1868-1914: Bibliografija, Grafoprodukt, Subotica, 2011., p. 160.

Kilenc évtized szolgálat: a 90 éves dr. Mándics Mihály tudományos munkáinak, elismeréseinek mutatója. Szerk. IKOTITY István. Bunyevác Kulturális Intézet: Baja, 2018. 78.

 

NYOMÁRKAY István: Egy XIX. századi magyar-délszláv [bunyevác-szerb-horvát] műszótár. = Magyar nyelvőr, (1996.) 120. évf./4. sz., p. 450-458. 

SÁRCSEVICS Ambrus [Ambrozije Šarčević]: Elemi népiskolai Magyar-Bunyevácz-Sokácz szótár. 1870.

SÁRCSEVICS Ambrus: Elemi népiskolai Magyar-Bunyevácz-Sokácz Szótár. A bunyevácz-sokácz ajkúak népiskoláiban, a tanítóknak magyar nyelven vezetett tanítása és a növendékek alapos tanulása és okulása megkönnyítésére írta és kiadta, 1893.

SÁRCSEVICS Ambrus: Magyar-Délszláv Közigazgatási és Törvénykezési szótár. Magyar-Délszláv rész. Magjarsko-Jugoslavenski politični i pravosudni Riečnik. Magjarsko-Jugoslavenski dio. 1870.

SÁRCSEVICS Ambrus: Magyar-Szerb-Horvát-Sokácz Könyvészeti Szótár, 1894.

 

Mandić, Mijo: Prirodopis, prirodoslovlje i slovnica za bunjevačku i šokačku dicu [Természetrajz és nyelvtan a bunyevác és sokác gyerekek számára]. Gara [Nyomda: Szabadka], 1880.

Mandić, Mijo: Zemljopis, povistnica i ustavoslovlje [Földrajz, történelem és alkotmánytan]. Gara [Nyomda: Szabadka], 1880.

Bunjevačka i šokačka čitanka za I., II. i III. razred osnovnih škola. Olvasókönyv a bunyevác és sokác tannyelvű népiskolák I., II. és III. osztálya számára. Magyarországi Kisebbségi Népiskolai Tankönyvek sorozat. Budapest: Szent István Társulat, 1939. 116.

Bunjevačka i šokačka čitanka za IV., V. i VI. razred osnovnih škola bunjevčakog i sokačkog nastavnog jezika. Olvasókönyv a bunyevác-sokác tanításnyelvű népiskolák IV., V. és VI. osztálya számára. Budapest: Szent István Társulat, 1943. 144.

Čitanka ze treči razred narodnih škola bunjevčakog i sokačkog nastavnog jezika. Olvasókönyv a bunyevác és sokác tanítási nyelvű népiskolák harmadik osztálya számára. Magyarországi Kisebbségi Népiskolai Tankönyvek sorozat. Budapest, 1944. 122.

 

- tanulmányok, cikkek,
- bunyevác nyelvű irodalom,
- történelem, politika, helytörténet,
- néprajz, folklór, mesék,
- helyrajz, urbárium

Iroda:
6500 Baja,
Szabadság utca 84/B.

E-mail: bunyevacintezet(kukac)gmail.com

Facebook: